Bằng cách tải xuống hoặc truy cập Ứng dụng, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây (Điều khoản của Cameron) và chính sách bảo mật và chính sách cookie của chúng tôi.

Vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký và đăng nhập

Khi đăng ký tài khoản tại Việt Nam, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin mới nhất. Điều cần thiết là bạn phải chọn một mật khẩu khó dự đoán.

Sau khi đăng ký, bạn có trách nhiệm không tiết lộ mật khẩu của mình và cho phép mọi người sử dụng trong mọi trường hợp.

Nếu bạn biết bất cứ ai sử dụng mật khẩu của mình để đăng nhập, bạn phải thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt để thay đổi hoặc gia hạn mật khẩu.

SỰ ĐỒNG Ý SỬ DỤNG DỮ LIỆU.

Bạn đồng ý tại Việt Nam có thể thu thập, lưu trữ, xử lý, duy trì, tải lên, đồng bộ hóa, truyền, chia sẻ, tiết lộ và sử dụng một số dữ liệu và thông tin nhất định (tên, số điện thoại, địa chỉ email, giật ..) Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế hoặc hỗ trợ thông tin cho các cơ quan pháp lý.

Nội dung và thông tin trên Ứng dụng này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc tài liệu khác), cũng như cơ sở hạ tầng được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin như vậy, là độc quyền của chúng tôi. Bạn đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền, hiển thị, thực hiện, tái tạo, xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phái sinh từ, chuyển hoặc bán hoặc bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được từ hoặc thông qua điều này Ứng dụng. Ngoài ra, bạn đồng ý không:

(i) sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó cho bất kỳ mục đích thương mại nào

(ii) truy cập, giám sát hoặc sao chép bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào của Ứng dụng này bằng cách sử dụng bất kỳ robot, nhện, máy cạp hoặc phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;

(iii) vi phạm các hạn chế trong mọi tiêu đề loại trừ robot trên Ứng dụng này hoặc bỏ qua hoặc phá vỡ các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập vào Trang web này;

(iv) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp đặt, theo quyết định của chúng tôi, một tải trọng lớn không hợp lý hoặc không tương xứng trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

(v) liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của ứng dụng này cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; hoặc là

(vi) Khung khung hình, tính năng lồng gương, hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Ứng dụng này vào bất kỳ trang web nào khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

(vii) cố gắng sửa đổi, dịch, điều chỉnh, chỉnh sửa, dịch ngược, phân tách hoặc thiết kế ngược bất kỳ chương trình phần mềm nào được sử dụng bởi Việt Nam liên quan đến Ứng dụng hoặc dịch vụ.

Bạn đồng ý bồi thường cho Việt Nam đầy đủ và theo yêu cầu và chống lại mọi mất mát, thiệt hại, chi phí hoặc chi phí mà họ phải chịu hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp do bạn sử dụng Ứng dụng nếu không tuân theo các Điều khoản hoặc Luật áp dụng này. có quyền giữ thông tin trên Ứng dụng, bao gồm: vị trí, nhận xét, hình ảnh, trên màn hình và các thông tin khác liên quan đến vị trí & thành viên thuộc về Việt Nam. Những thông tin này không thể bị xóa vì bất kỳ lý do.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

đo lường an ninh Việt Nam cho các trang web và các dịch vụ được cung cấp. Tuy nhiên, Việt Nam hoàn toàn không thể đảm bảo trang web khỏi các hành vi phá hoại hoặc vi rút từ Internet.

tại Việt Nam mà không có bất kỳ sự bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trong đơn đăng ký này. Định kỳ, Việt Nam sẽ thêm, thay đổi, cải thiện hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên ứng dụng này mà không cần thông báo trước. Trong mọi trường hợp, Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý nào do việc sử dụng thông tin từ ứng dụng này, cũng như bất kỳ thông tin lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ nào về sự chậm trễ.

Việc sử dụng thông tin trong trang web này hoàn toàn phụ thuộc vào rủi ro cá nhân của người dùng. Trong mọi trường hợp, Việt Nam hoặc đại diện của họ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào.

Trang web của Việt Nam bao gồm các liên kết đến các trang web khác không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Việt Nam hoặc chứa thông tin được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba. Do đó, InVietnam không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin và nội dung được trích dẫn, quyền riêng tư, bảo mật của các trang web liên quan đến thiệt hại cũng như bất cứ khi nào bạn truy cập trang web này.

Sự thay đổi trong ứng dụng tại Việt Nam

Chúng tôi có quyền thêm, sửa đổi hoặc xóa bất kỳ thông tin nào, cũng như thay đổi diện mạo, cách trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web này bao gồm bất kỳ mục nào trong bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

QUY ĐỊNH THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi các quy định mà không cần thông báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng sau khi sửa đổi tại Việt Nam, bạn hoàn toàn đồng ý tuân theo các sửa đổi đối với các quy định.

Quy định của hành vi không được phép

– Bạn không được xâm phạm, xâm nhập, truy cập, sử dụng hoặc tìm cách xâm phạm, xâm nhập, truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi và / hoặc bất kỳ lĩnh vực dữ liệu nào Nếu chúng tôi không cho phép.

– Bạn không có quyền hoặc hành động để hạn chế hoặc cấm bất kỳ người dùng nào khác sử dụng tiện ích bổ sung tại Việt Nam.

– Bạn không được gửi hoặc truyền bất kỳ tin nhắn nặc danh quảng cáo, mời, chuỗi thư, cơ hội đầu tư hoặc bất kỳ hình thức liên hệ nào với bất kỳ mục đích thương mại nào mà không có mong muốn, tin nhắn rác hoặc thư rác của người dùng.

– Bạn không được đăng hoặc truyền bất kỳ thông tin nào không thuộc về bạn trừ khi thông tin đó được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ vi-rút, Trojan hoặc các thành phần nguy hiểm khác.

– Bạn sẽ không đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép, phân phối hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào với bất kỳ thông tin nào có thể từ mục đích thương mại của Việt Nam; hoặc tải lên, đăng, xuất bản, truyền tải, sao chép hoặc phân phối theo bất kỳ cách nào nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam hoặc tạo các biến thể của nội dung mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu hoặc chủ bản quyền.

– Bạn không được sử dụng thông tin trong trang web này cho bất kỳ mục đích nào hoặc bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi các điều khoản được thiết lập trong Quy định sử dụng

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ QUYỀN KHÁC

Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong ứng dụng thuộc về Việt Nam. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp sẽ được đảm bảo. Trừ khi được Việt Nam đồng ý, bạn không được phép tải lên, đăng, xuất bản, sao chép, truyền tải hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức nào trong bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc tạo ra sửa chữa nội bộ được cung cấp trong ứng dụng tại Việt Nam.

Trong các khu vực được phép tải lên bài viết, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép theo định dạng mặc định của chúng tôi và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ chia sẻ nào khác về người dùng hoặc nhóm người dùng của bạn.

Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn có quyền xử lý thông tin được đăng cho phù hợp với thói quen và phong tục, quy tắc đạo đức và quy tắc an ninh quốc gia, và chúng tôi có quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của bạn xuất hiện hoặc tồn tại trên hội đồng quản trị hoặc trong khu vực được phép chia sẻ thông tin.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại và các quyền sở hữu khác, nội dung của ứng dụng và hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp mà chúng tôi có trong các ứng dụng của Việt Nam. Việc sử dụng quyền sở hữu và chúng tôi cần phải có sự cho phép trước bằng văn bản. Ngoài ủy quyền bằng văn bản, chúng tôi không được cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức xuất bản hay ngụ ý, hoặc thông qua các dịch vụ bạn sử dụng. Do đó, bạn không có quyền sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ của chúng tôi cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi trước đây.

Bạn đồng ý sử dụng quyền tự do, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, phương pháp, đề xuất, đề xuất, nhận xét hoặc bất kỳ hình thức thông báo nào khác.

TẠM NGỪNG DỊCH VỤ

inVietnam có quyền đình chỉ hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến các ứng dụng do nó phát hành, có hoặc không có thông báo trước nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào hoặc nếu chúng tôi cho rằng nó không phù hợp với bạn và inVietnam sẽ không có trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm với bạn dưới bất kỳ hình thức nào nếu nó chọn làm như vậy.

LIÊN KẾT ĐẾN BÊN THỨ BA

inVietnam cung cấp và tinh chỉnh thông tin có thể đến từ các trang web, ứng dụng hoặc nội dung khác không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Việt Nam. inVietnam không chịu trách nhiệm về nội dung, bảo mật hoặc thực hành quyền riêng tư của Nhà cung cấp bên thứ ba. Người dùng nên sử dụng thông tin được cung cấp có nguy cơ của riêng họ.

ĐỘC LẬP

Bạn đồng ý bồi thường trách nhiệm, thủ tục tố tụng, thiệt hại, chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở chi phí tòa án) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào trong việc sử dụng InVietnam. Trong trường hợp cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật, chúng tôi có thể tham gia vào quá trình tố tụng chống lại các vụ kiện và đàm phán.

NỘI DUNG CUNG CẤP TRÊN INVIETNAM

Bạn đồng ý cung cấp cho chúng tôi tất cả các quyền và giấy phép (bao gồm quyền đạo đức hoặc các quyền cần thiết khác) để sử dụng, hiển thị, tái tạo, sửa đổi, xuất bản, cung cấp, xử lý, dịch và tạo các phiên bản khác nhau của kết hợp, một phần hoặc toàn bộ, trên một quy mô toàn cầu mà không yêu cầu thù lao. Ủy quyền này sẽ được áp dụng cho bất kỳ hình thức, phương tiện, công nghệ đã biết hoặc phát triển sau này; bạn nên lưu ý rằng bài viết (bài đăng) trên diễn đàn hoặc trong khu vực có thể tiếp tục được sử dụng trên ứng dụng của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn bị xóa vì bất kỳ lý do nào.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ BẢO ĐẢM

Tất cả thông tin chỉ nhằm mục đích tham khảo chung của bạn. inViệt Nam không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thông tin đó.

Bằng cách truy cập và sử dụng tại Việt Nam, bạn tự chịu trách nhiệm. inVietnam chỉ dành cho sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện hay bảo đảm bất cứ điều gì, hoặc ngụ ý cho bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Bạn nên cư xử và tin tưởng vào khả năng của bạn để đánh giá việc sử dụng thông tin của riêng bạn ở Việt Nam. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn trách nhiệm của các điều khoản và điều kiện này sẽ được áp dụng cho toàn bộ quy mô của luật hiện hành.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

Nếu bạn tin rằng quyền sở hữu của bạn đã được sử dụng theo những cách vi phạm bản quyền, bạn có thể liên hệ với nhân viên của chúng tôi tại: [email protected]

LUẬT ÁP DỤNG.

Bạn đồng ý rằng Điều khoản sử dụng và mọi tranh chấp phát sinh từ việc bạn sử dụng ứng dụng này hoặc các sản phẩm và dịch vụ chúng tôi sẽ giải quyết theo luật hiện hành của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa SR Việt Nam. Bằng cách đăng ký hoặc sử dụng ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn đồng ý và tuân thủ tất cả các quy định của Luật pháp Việt Nam

Điều khoản dịch vụ (còn được gọi là điều khoản sử dụng và điều khoản và điều kiện, thường được viết tắt là ToS hoặc TOS và TOU) là các quy tắc, người ta phải đồng ý tuân theo để sử dụng dịch vụ.